Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4584/VPCP-KTTH
V/v giá tính thuế và thanh toán đối với hàng hoá nhập khẩu  biên mậu

Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2003

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Tài chính, Thương mại, Kế hoạch và Đầu tư,
 - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,
 - Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai

 

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 8964 TC/CST ngày 27 tháng 8 năm 2003 về việc thực hiện Thông báo số 97/TB-VPCP ngày 02 tháng 7 năm 2003 của Văn Phòng Chính Phủ, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Khoan có ý kiến như sau:

1. Giao Bộ Tài chính khẩn trương nghiên cứu, khảo sát tình hình hoạt động xuất - nhập khẩu hàng hoá biên mậu và căn cứ vào quy định của pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu hiện hành và lộ trình hội nhập để có biện pháp chấn chỉnh, sửa đổi kịp thời các quy định về giá tính thuế đối với hàng hoá nhập khẩu cho phù hợp, nhằm tháo gỡ những vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; đồng thời đảm bảo việc quản hoạt động xuất - nhập khẩu đúng pháp luật. Việc này phải hoàn thành trong tháng 11 năm 2003.

2. Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nghiên cứu, cải tiến quy trình, thủ tục thanh toán; sớm tiến hành đàm phán với phía Campuchia để ký Hiệp định hợp tác về thanh toán; xúc tiến việc thành lập Ngân hàng liên doanh với các nước có chung đường biên giới đất liền với nước ta để tạo thuận lợi cho việc thanh toán hàng hoá xuất khẩu biên mậu.

Văn Phòng Chính Phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy