Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 4584/TCT-QLN
V/v Tiền thuê đất

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2007

 

Kính gửi:

- Cục Thuế TP Hà Nội
- Công ty TNHH 1 thành viên dệt kim Đông Xuân

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 896 ĐX/KTTC ngày 23/7/2007 của Công ty TNHH 1 thành viên dệt kim Đông Xuân về đề nghị miễn nộp tiền thuê đất năm 1996. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn Điều 3, Nghị định số 18/CP ngày 13/2/1995 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh về quyền và nghĩa vụ của tổ chức trong nước được nhà nước giao đất cho thuê đất thì:

Bộ Tài chính quy định khung giá cho thuê đất. UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ vào khung giá cho thuê đất do Bộ Tài chính quy định để quy định cụ thể áp dụng tại địa phương mình. Trường hợp Công ty TNHH 1 thành viên dệt kim Đồng Xuân đề nghị không thu số tiền còn nợ NSNN năm 1996 của Khoản chênh lệch giữa tiền thuê đất Công ty đã nộp với tiền thuê đất phải nộp theo Quyết định số 3681/QĐ/UB ngày 31/10/1996 của UBND thành phố Hà Nội thì đề nghị Công ty làm việc với Cục Thuế thành phố Hà Nội để được xem xét cụ thể; nếu thẩm quyền giải quyết thuộc UBND thành phố Hà Nội thì công ty báo cáo với UBND thành phố Hà Nội về việc áp dụng quyết định giá đất và thời gian tính tiền thuê đất.

Tổng cục Thuế trả lời Công ty TNHH 1 thành viên dệt kim Đông Xuân biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, QLN (2bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến