Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4580 TM/XNK
V/v tạm nhập tái xuất tỏi củ

Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 2004

 

Kính gửi: Công ty TNHH Sơn Phương

 

Trả lời công văn số 41/CVSP ngày 18 tháng 08 năm 2004 của Công ty TNHH Sơn Phương về việc tạm nhập tái xuất tỏi củ:

Trong khi chờ xác minh nơi nhập khẩu cuối cùng số tỏi được Công ty TNTX, Bộ Thương mại đồng ý Công ty TNHH Sơn Phương được tạp nhập tỏi củ từ thị trường Trung Quốc để tái xuất sang thị trường Kampuchia theo các điều kiện dưới đây:

- Số lượng: 500 tấn

- Trị giá: 7.500 USD

- Cửa khẩu nhập hàng: Tân Thanh (Lạng Sơn)

- Cửa khẩu xuất hàng: Xa Mát (Tây Ninh)

Công ty phải thực hiện đúng các quy định tại “Quy chế kinh doanh theo phương thức tạm nhập tái xuất” ban hành kèm theo Quyết định số 1311/1998/QĐ-BTM ngày 31 tháng 10 năm 1998 của Bộ trưởng Bộ Thương mại và thông lệ quốc tế đối với mặt hàng này.

Sau khi Công ty thực hiện xong số lượng cho phép tạm nhập tái xuất (có tờ khai hải quan tạm nhập và thực tái xuất) Bộ Thương mại sẽ xem xét giải quyết tiếp.

Văn bản này có giá trị đến 30 tháng 09 năm 2004.

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu