Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 4578/TCT-CS
V/v: Chứng từ thu phí, lệ phí

Hà Nội, ngày 05  tháng 11 năm 2007

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Cao Bằng

Trả lời công văn số 650 CT/HC-QT-TV-AC ngày 18/10/2007 của Cục Thuế tỉnh Cao Bằng về việc chứng từ thu tiền án phí, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 1, Điều 2 Quyết định số 85/2005/QĐ-BTC ngày 30/11/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc in, phát hành và sử dụng các loại chứng từ thu phí, lệ phí.

Trường hợp toà án thu tiền tạm ứng án phí thì sử dụng phiếu thu mẫu C30- BB kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hanh Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp để thu tiền tạm ứng. Đến khi người có nghĩa vụ chính thức nộp tiền án phí thì toá án phải lập biên lai thu tiền phí, lệ phí do Cục Thuế in, phát hành để cấp cho người nộp tiền án phí.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế biết và thực hiện./

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỒNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương