Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số:  4577/TCT-CS
V/v thuế suất thuế GTGT

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2007

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Đăk Lăk

Trả lời công văn số 1931/CT-TTHT ngày 10/08/2007 và công văn số 2151/CT-TTHT ngày 12/9/2007 của Cục thuế tỉnh Đăk Lăk đề nghị hướng dẫn vướng mắc về thuế suất thuế giá trị gia tăng, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 2.17, Mục II, phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/04/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003, Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế GTGT quy định: “dịch vụ trực tiếp phục vụ sản xuất nông nghiệp bao gồm các hoạt động như cầy, bừa đất sản xuất nông nghiệp; đào, đắp, nạo, vét kênh, mương, ao, hồ phục vụ sản xuất nông nghiệp; nuôi, trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu, bệnh; thu, hái, sơ chế, bảo quản sản phẩm nông nghiệp” áp dụng thuế suất thuế GTGT 5%.

Căn cứ quy định trên, dịch vụ đào đắp, san lấp để tạo thành các ô ruộng muối là dịch vụ trực tiếp phục vụ sản xuất nông nghiệp thuộc diện chịu thuế GTGT với thuế suất 5%.   

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Đăk Lăk biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH TKNT&XD Huy Phát;
- Cục thuế các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương;
- Vụ Pháp chế, Vụ Chính sách thuế;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b).Hà

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHO TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương