Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 4568/TCT-CS
V/v: chính sách thuế đối với chuyển giao tài sản

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2007

 

Kính gửi: Công ty Cáp Vinadaesung

Trả lời công văn số 135-07/Nexans.Telecom ngày 04/9/2007 của Công ty CápVinadaesung về chính sách thuế đối với chuyển giao tài sản, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 2.18 Mục II Phần C Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT quy định:

''Cơ sở kinh doanh không phải kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng trong các trường hợp:

- Góp vốn bằng tài sản để thành lập doanh nghiệp ''.

Tại Điều 8 Chương II Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/2/2007 của Chính phủ quy định về thuế TNDN hướng dẫn:

''Thu nhập chịu thuế được xác định bao gồm: thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và thu nhập khác trong kỳ tính thuế, kể cả thu nhập thu được từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ ở nước ngoài.

2. Các Khoản thu nhập chịu thuế khác trong kỳ  tính thuế bao gồm:

đ) Lãi từ chuyển nhượng, thanh lý tài sản ''.

Trường hợp Công ty Nexanskorea (là thành viên của Tập đoàn Nexans, Công ty được thành lập và đăng ký kinh doanh tại Hàn Quốc) là đối tác nước ngoài trong Công ty liên doanh Cáp Vinadeasung; khi hết thời hạn hoạt động theo giấy phép đầu tư, Công ty liên doanh Cáp Vinadeasung giải thể, Công ty Nexanskorea được chia tài sản từ Công ty liên doanh thì căn cứ các quy định trên, chính sách thuế đối với các trường hợp chuyển giao tài sản của Công ty Nexanskorea cho công ty khác cũng là thành viên của Tập đoàn Nexans tại Việt Nam như sau:

Trường hợp Công ty Nexanskorea dùng tài sản để góp vốn vào công ty khác thì không phải kê khai, nộp thuế GTGT và thuế TNDN.

Trường hợp Công ty Nexanskorea bán toàn bộ tài sản cho công ty khác hoặc cho thuê lại tài sản cố định, Công ty Nexanskorea không thực hiện chế độ kế toán Việt Nam thì công ty mua/thuê lại tài sản phải thực hiện kê khai, nộp thuế GTGT và thuế TNDN thay cho Công ty Nexanskorea theo hướng dẫn tại Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/01/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn về chế độ thuế áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty Cáp Vinadaesung biết và thực hiện

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT TP Hà Nội;
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, PCCS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỒNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương