Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 4567/TCT-CS
V/v: thủ tục nộp lệ phí trước bạ

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2007

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Hà Tây

Trả lời công văn số 1496/CT-THNVDT ngày 15/10/2007 của Cục Thuế tỉnh Hà Tây về thủ tục thu, nộp lệ phí trước bạ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Để giải quyết vướng mắc trong việc xác định trách nhiệm viết và cấp Giấy nộp ngân sách nhà nước đối với Khoản thu lệ phí trước bạ quy định tại Điểm 4 (a,b) Mục II phần III Thông tư số 95/2005/TT-BTC ngày 26/10/2005, sau khi có sự thống nhất của Tổng cục Thuế và Kho bạc nhà nước trung ương Bộ Tài chính đã có công văn số 6273/BTC-TCT ngày 19/5/2006 gửi các Cục Thuế và Kho bạc nhà nước tại các địa phương .

Vì vậy, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế tỉnh Hà Tây thực hiện theo đúng nội dung đã hướng dẫn tại công văn số 6273/BTC-TCT ngày 19/5/2006 nêu trên./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỒNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương