Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4566/VPCP-CN
V/v bổ sung một số hạng mục  sử dụng vốn dư Dự án hai tuyến đường thuỷ phía Nam

Hà Nội, ngày 17 tháng 9 năm 2003

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Giao thông Vận tải,
- Bộ Tài chính,
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 

 

Xét đề nghị của Bộ Giao thông Vận tải (công văn số 1903 KHĐT/GTVT ngày 8 tháng 5 năm 2003 và số 3303/GTVT-KHĐT ngày 1 tháng 8 năm 2003) và ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 5391 BKH/KCHT-ĐT ngày 4 tháng 9 năm 2003) về bổ sung thêm một số hạng mục sử dụng vốn dư của Dự án nâng cấp hai tuyến đường thuỷ phía Nam và cảng Cần Thơ (vốn vay Ngân hàng Thế giới), Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Cho phép bổ sung một số hạng mục sử dụng vốn dư Dự án nâng cấp hai tuyến đường thuỷ phía Nam và cảng Cần Thơ như đề nghị của Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại các văn bản trên.

2. Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện các thủ tục bổ sung điều chỉnh Hiệp định với Ngân hàng Thế giới.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông Vận tải, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan biết, thực hiện.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Công Sự