Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 4565/TCT-CS
V/v Khấu trừ tiền bồi thường hỗ trợ vào tiền thuê đất

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2007

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Sơn La

Trả lời công văn số 790/CT-KK&KTT ngày 24/8/2007 của Cục Thuế tỉnh Sơn La về vướng mắc khi thực hiện khấu trừ tiền bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản vào tiền thuê đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 1 Điều 4 số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 về sửa đổi, bổ sung một số Điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần: “Tổ chức, cá nhân được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất đã ứng trước tiền để thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng thì được trừ số tiền đã bồi thường về đất, hỗ trợ về đất vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp cho Nhà nước; mức được trừ không vượt quá số tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp”.

Để thực hiện khấu trừ tiền bồi thường đất vào tiền thuê đất phải nộp theo quy định trên, Bộ Tài chính đã có công văn số 15130/BTC-TCT ngày 30/11/2006 và công văn số 4916 BTC/TCT ngày 11/4/2007 hướng dẫn cụ thể. Theo đó, trường hợp Công ty cổ phần thủy điện Suối Tân đã thực hiện bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản cho các hộ dân bị thu hồi đất là 56.840.000 đồng (theo Phiếu chuyển thông tin địa chính và chứng từ chi trả kèm theo) trong đó tiền bồi thường và hỗ trợ về đất là 37.524.600 đ thì Công ty được khấu trừ tiền bồi thường và hỗ trợ về đất (37.524.600 đ) vào tiền thuê đất phải nộp.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương