Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 4562/TCT-CS
V/v: xử phạt hành vi chậm nộp tiền thuế của hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán

 Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2007

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Phú Yên

Trả lời công văn số 1327 CT/TH-DT ngày 26/9/2007 của Cục thuế hỏi về việc xử phạt hành vi chậm nộp tiền thuế của hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo Điều 38 Chương IV Luật Quản lý thuế thì: Cơ quan thuế xác định số thuế phải nộp của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán.

Tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 42 Chương V Luật Quản lý thuế quy định:

"1. Trường hợp người nộp thuế tính thuế, thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế.

2. Trường hợp cơ quan quản lý thuế tính thuế hoặc ấn định thuế, thời hạn nộp thuế là thời hạn ghi tên thông báo của cơ quan quản lý thuế.''

Tại Khoản 1, Khoản 3, Khoản 4 Điều 106 Chương XII Luật Quản lý thuế quy định:

''1. Người nộp thuế có hành vi chậm nộp tiền thuế so với thời hạn quy định, thời hạn gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông báo của cơ quan quản lý thuế, thời hạn trong quyết định xử lý của cơ quan quản lý thuế thì phải nộp đủ tiền thuế và bị xử phạt 0,05% mỗi ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp.

3. Người nộp thuế tự xác định số tiền phạt chậm nộp căn cứ vào số tiền thuế chậm nộp, số ngày chậm nộp và mức xử phạt theo quy định tại Khoản 1 Điều này.

Trường hợp người nộp thuế tự xác định hoặc xác định không đúng số tiền phạt chậm nộp thì cơ quan quản lý thuế xác định số tiền phạt chậm nộp và thông báo cho người nộp thuế biết.

4. Trường hợp sau ba mươi ngày, kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế, người nộp thuế chưa nộp tiền thuế và tiền phạt chậm nộp thì cơ quan quản lý thuế thông báo cho người nộp thuế biết số tiền thuế nợ và tiền phạt chậm nộp''.

Căn cứ các quy định trên: Trường hợp cơ quan quản lý thuế (Chi cục thuế) tính mức thuế khoán phải nộp đối với người nộp thuế là hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán thì cơ quan quản lý thuế (Chi cục thuế) xác định số tiền phạt chậm nộp căn cứ vào số tiền thuế chậm nộp theo Thông báo nộp thuế của Chi cục thuế, số ngày chẵn nộp và mức xử phạt 0,05% mỗi ngày. Hết thời hạn quy định nộp thuế theo phương pháp khoán mà hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh chưa nộp thuế, Chi cục thuế không ra Quyết định xử phạt chậm nộp mà ra Thông báo số thuế nợ và tiền phạt chậm nộp gửi trực tiếp tới hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh hoặc chuyển cho bên được uỷ nhiệm thu chuyển tới hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Phú Yên được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương