Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4562/TCHQ-GSQL

V/v hướng dẫn thủ tục hải quan

Hà Nội, ngày 09 tháng 08 năm 2007 

 

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ giao nhận Lê Hòa
(Đ/c: 78 Trương Định, P Bến Thành, Q 1, TP Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 15 CV-LH ngày 17/7/2007 của Công ty đề nghị hướng dẫn 03 việc, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Căn cứ theo quy định tại Điểm IV.2 Thông tư 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính, doanh nghiệp làm thủ tục nhập khẩu gỗ nguyên liệu tại Chi cục Hải quan Quản lý hàng đầu tư thuộc Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh và làm thủ tục xuất khẩu sản phẩm gỗ tại Chi cục Hải quan Quản lý Ngoài khu Công nghiệp thuộc Cục Hải quan Bình Dương thì doanh nghiệp phải có thông báo bằng văn bản cho Chi cục Hải quan Quản lý hàng đầu tư thuộc Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh. Mẫu, trình tự và thời điểm thông báo thực hiện theo quy định tại Điểm 1.b Mục III Phần II Quy trình nghiệp vụ quản lý đối với với nguyên vật liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 929/QĐ-TCHQ ngày 25/5/2006 của Tổng cục Hải quan. Việc thanh toán tờ khai thực hiện theo Quy định tại Thông tư 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 và Thông tư 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính.

2. Đề nghị công ty nghiên cứu Quyết định số 44/2006/QĐ-BBCVT ngày 03/11/2006 của Bộ Bưu chính Viễn thông ban hành Quy định chứng nhận và công bố phù hợp tiêu chuẩn đối với sản phẩm thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Bưu chính, Viễn thông và Quyết định số 45/2006/QĐ-BBCVT ngày 03/11/2006 của Bộ Bưu chính Viễn thông ban hành Danh mục sản phẩm thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Bưu chính, Viễn thông bắt buộc phải chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn để thực hiện, nều chưa rõ thì công ty liên hệ với Bộ Bưu chính Viễn thông (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông) để được hướng dẫn.

3. Đề nghị Công ty nghiên cứu Thông tư 48/2006/TT-BVHTT ngày 05/5/2006 của Bộ Văn hoá Thông tin để thực hiện, nếu chưa rõ thì Công ty liên hệ Bộ Văn hóa Thông tin (nay là Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch) để được hướng dẫn.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc