Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4558/VPCP-KTTH
V/v Quy hoạch phát triển  du lịch đảo Phú Quốc

Hà Nội, ngày 17 tháng 9 năm 2003

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Quốc phòng,  Ngoại giao, Công an, Xây dựng,
- Tổng cục Du lịch

 

Về đề nghị của Tổng cục Du lịch (công văn số 624/TCDL-KHĐT ngày 27 tháng 5 năm 2003), về việc xin cấp kinh phí xây dựng Dự án Quy hoạch phát triển du lịch đảo Phú Quốc và mời chuyên gia tư vấn nước ngoài, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

1. Tổng cục Du lịch thực hiện đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Dự án “Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch đảo Phú Quốc thời kỳ 003 - 2010 và định hướng tới 2020” tại công văn số 1699/VPCP-KTTH ngày 10 tháng 4 năm 2003.

2. Kinh phí xây dựng quy hoạch đảo Phú Quốc (bao gồm cả kinh phí mời chuyên gia tư vấn) sẽ do ngân sách Nhà nước ảo đảm, Tổng cục Du lịch làm việc với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư để xử lý cụ thể sau khi Quy hoạch tổng thể phát triển đảo Phú Quốc được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết và thực hiện.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy