Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4549/TCHQ-KTTT
V/v thuế nhập khẩu và thuế GTGT máy hút khói

Hà Nội, ngày 17 tháng 9 năm 2003

 

Kính gửi:

- Công ty Thương Mại Hương Trà
(46 Tăng Bạt Hổ, Hà Nội)
- Cục Hải quan thành phố Hải Phòng

 

Trả lời công văn số 19 HT-KTTH ngày 29 tháng 8 năm 2003 của Công ty thương mại Hương Trà về thuế nhập khẩu đối với lô hàng máy hút khói nhập khẩu theo tờ khai hải quan số 123/NK/KD/KVI ngày 07 tháng 1 năm 2003 tại Hải quan thành phố Hải Phòng. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ nội dung trên tờ khai hải quan gửi kèm theo công văn dẫn trên thì: Việc khai báo mã số và tính thuế lô hàng nhập khẩu là do Công ty tự thực hiện. Cơ quan hải quan không tính lại thuế đối với lô hàng nói trên như Công ty khẳng định.

Căn cứ Danh mục sửa đổi, bổ sung tên và thuế suất của một số nhóm mặt hàng trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo quyết định số 193/2000/QĐ-BTC ngày 05 tháng 12 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính thì: Mặt hàng nắp chụp hoặc thông giá có kích thước chiều ngang tối đa không quá 120 cm thuộc mã số 841.460.00, có thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 30% (ba mươi phần trăm), thuế suất thuế giá trị gia tăng là 10% (mười phần trăm).

Tổng cục Hải quan thông báo Công ty thương mại Hương Trà biết và phối hợp với Cục Hải quan Hải Phòng để thực hiện.

 

 

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn