Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4547/VPCP-QHQT
V/v Bộ Công an tiếp nhận viện trợ xe ô tô

Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2003

 

Kính gửi:

- Bộ Công an,
- Bộ Tài chính,
- Bộ Thương Mại,
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Tài chính (công văn số 8869 TC/VT ngày 25 tháng 8 năm 2003) và Bộ Công an (công văn số 1174 CV/BCA (H11) ngày 18 tháng 7 năm 2003) về việc Bộ Công an tiếp nhận từ 200 - 300 xe ô tô các loại đã qua sử dụng, tay lái nghịch do Hiệp hội Giao lưu Kinh tế - Văn hoá Nhật - Việt tỉnh HOKADO Nhật Bản tặng, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý tiếp nhận số xe nói trên như đề nghị của Bộ Công an.

2. Bộ Công an phối hợp với các cơ quan liên quan chuyển đổi tay lái thuận số xe ô tô trên theo đúng các quy định, sử dụng đúng mục đích.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan có liên quan biết, thực hiện.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ

PHÓ CHỦ NHIỆM

Đoàn  Mạnh Giao