Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4546/VPCP-NN
V/v sơ kết 1 năm thực hiện  Nghị quyết số 15 NQ/TW về CNHHĐH nông nghiệp, nông thôn

Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2003

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Công nghiệp, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Thương mại, Bưu chính, Viễn thông, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hoá - Thông tin, Thủy sản, Nội vụ,
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,
- Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

 

Thực hiện Nghị quyết số 15 NQ/TW ngày 18 tháng 5 năm 2002 Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương về công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn. quyết định số 68/2002/QĐ-TTg ngày 4 tháng 6 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình, hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương, Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chuẩn bị báo cáo và tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ IX và một năm thực hiện Nghị quyết số 15 NQ/TW về công nghiệp hoá hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết, thực hiện.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Công Sự