Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4544/VPCP-QHQT
V/v bổ sung mục tiêu kinh doanh của CTLD Khách sạn Hà Nội

Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2003

 

Kính gửi:

 - Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư,Văn hoá - Thông tin , Thương mại Tài chính, Công an
- Tổng cục Du lịch.
- Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 5334BKH/-ĐTNN ngày 1 tháng 9 năm 2003) về việc bổ sung mục tiêu kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng cho Công ty liên doanh TNHH Khách sạn Hà Nội, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Khoan có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc Công ty liên doanh TNHH Khách sạn Hà Nội được bổ sung mục tiêu kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài với quy mô và điều kiện hoạt động (chỉ được phép triển khai sau khi chấm dứt hợp đồng cho thuê địa điểm với Công ty Liên doanh Malavina) như kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn nói trên.

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư xử lý các vấn đề cụ thể đề điều chỉnh giấy phép đầu tư cho Công ty liên doanh, bảo đảm tuân thủ theo đúng các nguyên tắc của Quy chế quản lý hoạt động trò chơi điện tử ban hành theo Quyết định 32/2003/QĐ-TTg ngày 27 tháng 2 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ

Văn Phòng Chính Phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy