Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4534/UB-ĐT
V/v giải quyết khiếu nại đòi lại nhà do Nhà nước đã kiểm kê quản lý hoặc đã bố trí sử dụng

Tp Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 9 năm 2003

 

Kính gửi:

 - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các quận - huyện
 - Chủ tịch các Sở - ngành thành phố

 

Sau công cuộc Cách mạng giải phóng dân tộc thống nhất đất nước và hoàn thành việc thực hiện các chính sách cải tại Xã hội chủ nghĩa về ruộng đất, nhà; cuộc sống của nhân dân thành phố đã từng bước ổn định và ngày càng nâng cao. Trong những năm qua, Uỷ ban nhân dân thành phố đã tập trung và hết sức cố gắng để lãnh đạo thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế và chăm lo thiết thực đời sống của nhân dân thành phố, trong đó rất chú trọng đến việc đầu tư phát triển nhà ở và quan tâm đến việc thực hiện các chính sách nhà ở cho người nghèo và các tầng lớp cư dân thành phố.

Ngày 02 tháng 10 năm 1991, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng đã ban hành Quyết định số 297/CT, tại Điều 1 có nêu: “Nhà ở do Nhà nước đang quản lý, sử dụng theo chính sách cải tạo về nhà ở (Nghị định số 19/CP ngày 29 tháng 6 năm 1960, Nghị định số 24/CP ngày 13 tháng 02 năm 1961 của Hội đồng Chính phủ... bao gồm toàn bộ nhà đã có hoặc chưa có quyết định quản lý của Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền nhưng đã bố trí sử dụng, là nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước” và khẳng định rõ: “Nhà nước không giải quyết các trường hợp đòi lại nhà do thực hiện sai chính sách cải tạo”.

Thời gian gần đây, có một số trường hợp chủ nhà cũ do chưa rõ, nên đã làm đơn gửi cơ quan Chính quyền các cấp đề đòi lại nhà, đất.

Từ tình hình trên, nhằm giữ vững ổn định và phát triển cuộc sống chung của nhân dân thành phố, Uỷ ban nhân dân thành phố giao trách nhiệm cho Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận - huyện, phường- xã, thị trấn và Thủ trưởng các sở - ngành thành phố giải thích cho người dân hiểu rõ việc khiếu nại đòi lại nhà, đất đã được Nhà nước quản lý hoặc bố trí sử dụng theo quy định thì không xem xét trả lại như đã nêu trên.

Uỷ ban nhân dân thành phố yêu cầu Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận - huyện, phường - xã, thị trấn và Thủ trưởng các sở - ngành, thành phố thực hiện nghiêm chỉ đạo này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

 KT CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Đua