Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 4512/TCHQ-KTTT
V/v Vướng mắc NKSXXK

Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2003

 

 

Kính gửi:

Công ty TNHH chế biến thực phẩm TM Ngọc Hà
(5/159 Trường Sơn - Linh Trung - Thủ Đức)

 

Trả lời công văn số 009/CV-NH/2003 ngày 04 tháng 8 năm 2003 của Công ty Chế biến thực phẩm thương mại Ngọc Hà về việc miễn thuế nhập khẩu đối với hàng nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư 172/1998/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 1998 của Bộ Tài chính.

Căn cứ hướng dẫn tại công văn số 243 TC/TCT ngày 21 tháng 3 năm 2002 của Bộ Tài chính và công văn số 1342TCHQ/KTTT ngày 1 tháng 4 năm 2002, số 2115 TCHQ/KTTT ngày 14 tháng 5 năm 2002 của Tổng cục Hải quan: “Trường hợp nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu nhưng xuất khẩu ngoài thời hạn nộp thuế (275 ngày) thì đơn vị phải nộp thuế nhập khẩu theo thông báo thuế, khi có hàng thực xuất khẩu sẽ được hoàn lại số thuế nhập khẩu đã nộp tương ứng với tỷ lệ thành phẩm xuất khẩu: Tiền phạt chậm nộp thuế tính từ ngày 276 đến ngày đơn vị thực nộp thuế”.

Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu Công ty nộp tiền thuế tương ứng với số lượng hàng nhập khẩu chưa sản xuất xuất khẩu và tính phạt chậm nộp từ ngày thứ 31 là đúng quy định. Khi Công ty có hàng thực xuất khẩu sẽ được hoàn lại số thuế nhập khẩu đã nộp tương ứng với tỷ lệ thành phẩm xuất khẩu và phải chịu tiền phạt chậm nộp thuế tính từ ngày 276 đến ngày đơn vị thực nộp thuế.

Trường hợp Công ty đã thực xuất khẩu hết lô hàng nguyên liệu nhập khẩu còn tồn trước ngày 15 tháng 8 năm 2003 (xuất ngoài thời hạn 275 ngày) như đã cam kết và có công văn kèm hồ sơ đề nghị thanh khoản, không thu thuế thì Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra xem xét nếu đúng là hàng đã thực xuất khẩu thì có ý kiến bằng văn bản (kèm theo toàn bộ hồ sơ có liên quan) gửi Tổng cục Hải quan xem xét trình Bộ giải quyết theo đúng thẩm quyền.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH chế biến thực phẩm thương mại Ngọc Hà, Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc cần phản ảnh để Tổng cục Hải quan có ý kiến chỉ đạo kịp thời.

 

 

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK

Hoả Ngọc Tâm