Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4507/TCHQ-KTTT
V/v chậm xuất khẩu SP sản xuất  từ nguyên liệu NKSXXK

Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2003

 

Kính gửi:

Công ty Thủy sản và xuất nhập khẩu Côn Đảo
40 Lê Hồng Phong - Vũng Tàu

 

Trả lời công văn số 240/CTy-KD ngày 14 tháng 8 năm 2003 của Công ty Thủy sản xuất nhập khẩu Côn Đảo về việc chậm xuất khẩu sản phẩm sản xuất từ nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm 2 khoản III phần C Thông tư 172/1998/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 1998.

Căn cứ công văn 2437TC/TCT ngày 21 tháng 3 năm 2002 của Bộ Tài chính và công văn 1342TCHQ/KTTT ngày 1 tháng 4 năm 2002 của Tổng cục Hải quan.

Trường hợp Công ty chậm xuất khẩu sản phẩm (tức xuất khẩu ngoài thời hạn nộp thuế 275 ngày) thì bị xử lý vi phạm theo pháp luật, đồng thời phai nộp thuế nhập khẩu theo thông báo thuế; tính phạt chậm nộp từ ngày 31 đến ngày nộp thuế. Khi có hàng thực xuất Công ty sẽ được hoàn lại số thuế nhập khẩu đã nộp tương ứng với tỷ lệ thành phẩm xuất khẩu; tiền phạt chậm nộp thuế tính từ ngày 276 đến ngày đơn vị thực nộp thuế. Trường hợp Công ty đã nộp tiền phạt chậm nộp thuế từ ngày 31 nhưng sau khi có hàng thực xuất khẩu, cơ quan Hải quan tính lại tiền phạt ít hơn kết quả tính ban đầu thì số tiền phạt chậm nộp thừa sẽ được hoàn lại cho Công ty.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty Thủy sản xuất nhập khẩu Côn Đảo được biết và thực hiện. Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu theo dõi, đôn đốc Công ty nộp thuế đúng thời hạn.

 

 

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
Hoả Ngọc Tâm