Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4505/VPCP-QHQT
V/v ký biên bản ghi nhớ về việc Myanmar gia nhập Hiệp định  tạo thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hoá và hành khách qua  biên giới

Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2003

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông Vận tải
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư
- Bộ Ngoại giao

 

Xét đề nghị của Bộ Giao thông Vận tải (công văn số 3994/GTVT-QHQT ngày 10 tháng 9 năm 2003) về việc ký Biên bản ghi nhớ về việc Myanmar gia nhập Hiệp định về tạo thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hoá và hành khách quan biên giới, Phó Thủ tướng Vũ Khoan thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Đồng ý nội dung Dự thảo Biên bản ghi nhớ về việc Myanmar gia nhập Hiệp định về  tạo thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hoá và hành khách quan biên giới.

- Uỷ quyền Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Đình Khiển thay mặt Chính phủ Việt Nam ký Biên bản này tại Hội nghị Bộ trưởng Hợp tác kinh tế Tiểu vùng Mêkông mở rộng tại Dali, Trung Quốc tháng 9 năm 2003.

- Bộ Ngoại giao làm thủ tục uỷ quyền theo quy định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Công Sự