Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4502/VPCP-QHQT
V/v Bán hàng miễn thuế cho VP đại diện, Văn phòng dự án và nhân viên của các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài

Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2003

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính,
- Bộ Ngoại giao,
- Bộ Thương mại,
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Uỷ ban Công tác về các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài,
- Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Uỷ ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (công văn số 229/CV-UB ngày 1 tháng 8 năm 2003) về việc đề nghị bán hàng miễn thuế cho Văn phòng đại diện, Văn phòng dự án và nhân viên quốc tế của các tổ chức phí Chính phủ nước ngoài, Phó Thủ tướng Vũ Khoan thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Các tổ chức phi chính phủ nước ngoài không thuộc diện được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ theo quy định của pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam. Vì vậy, việc bán hàng miễn thuế cho Văn phòng đại diện, Văn phòng dự án và nhân viên của các tổ chức này theo đề nghị của Uỷ ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài là không phù hợp.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết và thực hiện.

 

 

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
Đoàn Mạnh Giao