Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4501/VPCP-QHQT
V/v dự án đầu tư sang Làocủa công ty nhựa Sài Gòn

Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2003

 

Kính gửi:

 - Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư,Thương mại, Tài chính
 - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
 - Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 5055 BKH/TĐ&GSĐT ngày 20 tháng 8 năm 2003) và ý kiến của các cơ quan liên quan về việc Công ty Nhựa Sài Gòn thực hiện dự án thành lập Công ty Saplast - Vientiane tại Lào theo hình thức doanh nghiệp 100% vốn của Việt Nam, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc cho phép Công ty Nhựa Sài Gòn thực hiện dự án nói trên tại Lào theo hình thức doanh nghiệp 100% vốn của Việt Nam.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn và hỗ trợ Công ty Nhựa Sài Gòn thực hiện dự án theo đúng thẩm quyền và các quy định hiện hành của Nhà nước.

Văn Phòng Chính Phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Công Sự