Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC VIỆT NAM
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4497/QLD-PCD
V/v: Triển khai thực hiện các biện pháp bình ổn thị trường thuốc.

Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 2007

 

Kính gửi:

Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
Các Công ty sản xuất, kinh doanh thuốc tại Việt Nam;
Các cơ sở khám, chữa bệnh y tế công lập.

 

Trong 6 tháng đầu năm 2007, Cục Quản lý Dược Việt Nam đã triển khai nhiều giải pháp về quản lý giá thuốc để đảm bảo sự ổn định của thị trường dược phẩm và đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng thuốc của nhân dân. Tuy nhiên, chỉ số giá nhóm hàng dược phẩm, y tế 7 tháng đầu năm 2007 đã tăng 3,58%, đặc biệt trong 2 tháng 6, 7 tăng 0,81% và 0,71%. Dự báo trong những tháng cuối năm 2007, giá cả các loại vật tư, hàng hoá, nguyên liệu phục vụ sản xuất trên thị trường dược phẩm thế giới vẫn duy trì ở mức cao. Để thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 18/2007/CT-TTg ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách kiềm chế tốc độ tăng giá thị trường, Cục Quản lý Dược Việt Nam đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các công ty sản xuất, kinh doanh thuốc tại Việt Nam và các cơ sở khám chữa bệnh y tế công lập (sau đây gọi tắt là các đơn vị) thực hiện ngay những biện pháp sau đây:

1. Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương:

- Theo dõi và giám sát chặt chẽ tình hình biến động về giá thuốc trong phạm vi địa bàn tỉnh, thành phố phụ trách để kịp thời đề xuất với Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố những biện pháp thích hợp nhằm kiềm chế và bình ổn giá thuốc trên thị trường chung cả nước.

- Trong thời gian chờ Liên Bộ Y tế - Tài chính - Thương mại ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn về quản lý giá thuốc, Sở Y tế chủ động phối hợp với Sở Tài chính thành lập Tổ chuyên gia để tiến hành kiểm tra, kiểm soát giá thuốc kê khai lại của các cơ sở sản xuất, kinh doanh theo hướng dẫn tại công văn số 2514/BYT-QLD ngày 19/4/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn tạm thời việc kê khai lại giá thuốc.

- Hướng dẫn các cơ sở y tế công lập trên phạm vị địa bàn triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 10/2007/TTLT-BYT-BTC ngày 10 tháng 8 năm 2007 của liên Bộ Y tế - Tài chính hướng dẫn đấu thầu cung ứng thuốc tại các cơ sở y tế công lập sau khi có hiệu lực thi hành.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động của các cơ sở kinh doanh thuốc, chống đầu cơ tích trữ, độc quyền hoặc liên kết độc quyền nâng giá thuốc bất hợp lý, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

2. Các công ty sản xuất, kinh doanh sản xuất thuốc tại Việt Nam:

- Thực hiện nghiêm túc việc kê khai, kê khai lại giá thuốc với cơ quan quản lý về giá thuốc trước khi lưu hành trên thị trường theo quy định của Luật Dược, Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược và chỉ được phép điều chỉnh giá thuốc khi cơ quan quản lý nhà nước về giá thuốc không có ý kiến sau thời gian 17 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ kê khai lại giá thuốc.

- Chấp hành nghiêm chỉnh các chủ trương, chính sách của Chính phủ và Bộ Y tế về quản lý giá thuốc, hợp tác chặt chẽ với các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để triển khai thực hiện các biện pháp quản lý giá thuốc để tránh hiện tượng tăng giá đột biến, tăng giá đồng loạt và tăng giá bất hợp lý.

3. Các cơ sở khám chữa bệnh y tế công lập:

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05/2004/CT-BYT ngày 16/4/2004 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc chấn chỉnh công tác cung ứng, sử dụng thuốc trong bệnh viện.

- Triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 10/2007/TTLT-BYT-BTC ngày 10 tháng 8 năm 2007 của liên Bộ Y tế - Tài chính hướng dẫn đấu thầu cung ứng thuốc tại các cơ sở y tế công lập sau khi có hiệu lực thi hành để đảm bảo có đủ thuốc cung ứng cho bệnh nhân.

- Thủ trưởng đơn vị phải có trách nhiệm chỉ đạo việc kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các quy định về niêm yết giá, giá bán thuốc tại Nhà thuốc bệnh viện để đảm bảo giá thuốc bán ra không được cao hơn giá bán phổ biến của cùng loại thuốc đó trên cùng địa bàn tại cùng thời điểm.

Cục Quản lý Dược Việt Nam đề nghị các đơn vị nghiêm chỉnh thực hiện các chủ trương và các quy định cụ thể nêu trên. Trong quá trình triển khai thực hiện , nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị phản ánh về Cục Quản lý Dược Việt Nam để kịp thời phối hợp giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- BT. Nguyễn Quốc Triệu (để b/c)
- Các Thứ trưởng (để b/c)
- Lưu VP; PCD .

CỤC TRƯỞNG
Trương Quốc Cường