Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4494/VPCP-QHQT

V/v triển khai kết quả hội nghị quán triệt Chương trình hành động của CP sau gia nhập WTO

Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2007 

 

 

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xét báo cáo của Văn phòng Chính phủ về kết quả Hội nghị quán triệt Chương trình hành động của Chính phủ sau gia nhập WTO được tổ chức từ ngày 11 đến ngày 19 tháng 7 năm 2007 tại Hà Nội, Quảng Nam và Thành phố Hồ Chí Minh (Công văn số 4295/VPCP-QHQT ngày 03 tháng 8 năm 2007), thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

1. Bộ Công thương và Văn phòng Chính phủ tiếp tục đôn đốc các bộ, ngành và địa phương trong việc xây dựng và triển khai Chương trình hành động của bộ, ngành và địa phương mình để thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động của Chính phủ, bảo đảm chất lượng và tiến độ quy định tại Nghị quyết số 16/2007/NQ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ.

2. Bộ Công thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc tổng hợp chương trình, kế hoạch hành động của các bộ, ngành và địa phương thực hiện Nghị quyết số 16/2007/NQ-CP của Chính phủ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30 tháng 12 năm 2007. Trên cơ sở đó, Bộ Công thương xây dựng khung, theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 16/2007/NQ-CP.

Biên soạn sổ tay dành cho cán bộ lãnh đạo, quản lý về các quy định của WTO và hướng dẫn thực hiện cam kết của Việt Nam, hoàn thành trước ngày 30 tháng 9 năm 2007. Kinh phí do Chương trình hỗ trợ kỹ thuật hậu gia nhập WTO hỗ trợ.

3. Viện Khoa học Xã hội Việt Nam chủ trì, phối hợp với Chương trình hỗ trợ kỹ thuật hậu gia nhập WTO tổ chức lớp đào tạo về WTO cho các cán bộ lãnh đạo, cán bộ tham mưu chính sách hội nhập kinh tế quốc tế của  Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong tháng 9 năm 2007, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả trước ngày 15 tháng 10 năm 2007.

4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định theo thẩm quyền việc tổ chức thực hiện và phân công đầu mối giúp việc trong xây dựng và chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động của tỉnh, thành phố mình.

5. Chương trình hỗ trợ kỹ thuật hậu gia nhập WTO tiếp tục hỗ trợ các bộ, ngành và địa phương trong việc triển khai Chương trình hành động của Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng (để b/c);
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quốc Huy, các Vụ: ĐP, TH, VP BCĐ-WTO (3);
- Lưu: VT, QHQT (3).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc