Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4487/VPCP-QHQT
V/v Kết quả chuyến thăm Li-Băng và Ai Cập

Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2003

 

Kính gửi:

- Bộ Thương mại,
- Bộ Ngoại giao,
- Bộ Tài chính,
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
- Bộ Nội vụ,
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

Xét báo cáo của Bộ Tài chính tại công văn số 3887/TM-PCTNA ngày 27 tháng 8 năm 2003 về kết quả chuyến thăm và làm việc tại Li Băng và Ai Cập của đoàn kinh tế - thương mại do Thứ trưởng Bộ Thương mại Đỗ Như Đính dẫn đầu, Phó Thủ tướng Vũ Khoan thay mặt Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến như sau:

1. Bộ Thương mại triển khai thực hiện Hiệp định thương mại đã ký với Li Băng bằng các hoạt động cụ thể nhằm tăng kim ngạch buôn bán giữa hai nước.

2. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các Bộ, ngành liên quan có biện pháp tăng cường việc xuất khẩu lao động sang Li Băng và các nước xung quanh.

3. Bộ Ngoại giao phối hợp với Bộ Nội vụ và Bộ Thương mại nghiên cứu sự cần thiết và hiệu quả của việc mở cơ quan đại diện ngoại giao và thương mại Việt Nam tại Li Bằng để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét và quyết định.

4. Bộ Thương mại tiếp tục đàm phán với phía Ai Cập về việc đưa Quy chế Tối huệ quốc (MFN) vào Hiệp định Thương mại Việt Nam - Ai Cập; đồng thời, chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành liên quan chuẩn bị nội dung và tổ chức đoàn (thành phần đoàn gọn nhẹ do Chủ tịch Phân ban quyết định) đi dự kỳ họp lần thứ 3 Uỷ ban liên Chính phủ Việt Nam - Ai Cập vào cuối năm 2003 hoặc đầu năm 2004. Mọi chi phí cho chuyến đi do ta đài thọ.

Văn phòng Chính phủ thông báo các cơ quan biết và thực hiện.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy