Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4480/VPCP-NC
V/v Trung tâm dịch vụ Cứu trợ thiên tại tại tỉnh Quảng Nam.

Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2003

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Quốc phòng, Tài chính,
 Tài nguyên và Môi trường, Công an,
- Uỷ ban Quốc gia tìm kiếm Cứu nạn,
- Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam,

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 4628 BKH/QPAN ngày 31 tháng 7 năm 2003, về việc xây dựng Trung tâm dịch vụ Cứu trợ thiên tai tại Chu Lai, tỉnh Quảng Nam; ý kiến tham gia của Bộ Quốc Phòng (Công văn số 3220/QUY PHạM PHáP LUậT ngày 18 tháng 8 năm 2003), Bộ Công an (Công văn số 1440 CV/BCA-V11) ngày 5 tháng 9 năm 2003), Bộ Tài nguyên và Môi trường (Công văn số 1961/BTNMT-KTTV ngày 15 tháng 8 năm 2003), Bộ Tài chính (Công văn số 8871/TC-VI ngày 25 tháng 8 năm 2003), Uỷ ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn (Công văn số 329/UB ngày 18 tháng 8 năm 2003) và Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam (Công văn số 1563/UB-KTTH ngày 25 tháng 8 năm 2003), Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng Thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý với đề nghị của Bộ Quốc phòng, dừng việc triển khai lập Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm dịch vụ cứu trợ thiên tai tại Chu Lai, tỉnh Quảng Nam bằng nguồn vốn viện trợ của nước ngoài. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Uỷ ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn làm rõ nguyên nhân, thống nhất trả lời phía đối tác lý do không thực hiện dự án nêu trên.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Công Sự