Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4476/VPCP-QHQT
V/v danh mục các dự án đề nghị CP Nhật Bản cung cấp tín dụng trong TK 2003.

Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2003

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu t|,
- Bộ Y tế.

 

Xét báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu t| (công văn số 4535 BKH/KTĐN ngày 29 tháng 7 năm 2003), Thủ t|ớng Chính phủ có ý kiến nh| sau:

1. Đồng ý danh mục 14 dự án, công trình đề nghị Chính phủ Nhật Bản xem xét cung cấp tín dụng |u đãi tài khoá 2003 nh| Bộ Kế hoạch và Đầu t| kiến nghị tại công văn nói trên. Chú ý |u tiên dự án Xây dựng cảng quốc tế Cái Mép - Thị Vải và dự án Xây dựng hệ thống thuỷ lợi Tả Trạch, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu t| phối hợp với Bộ Y tế đề xuất với phía Nhật Bản cung cấp tín dụng cho lĩnh vực y tế, nhất là trang thiết bị cho các bệnh viện tỉnh và bệnh viện khu vực.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy