Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 4475/VPCP-TCCB
V/v sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý đại học

Hà Nội, ngày 13 tháng 08 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bộ Nội vụ;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

Xét đề nghị của Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 772/TTr-BNV ngày 23 tháng 3 năm 2007 và Công văn số 1885/BNV-TCBC ngày 02 tháng 7 năm 2007 về việc ủy quyền và phân cấp một số thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ cho Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về quản lý đại học, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng giao Bộ Giáo dục và Đào tạo:

1. Soạn thảo, trình Chính phủ xem xét, thông qua trong Quý IV năm 2007 để trình Quốc hội Dự án Luật sửa đổi, bổ sung Điều 51 Luật Giáo dục năm 2005 theo hướng giao Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thẩm quyền quyết định thành lập trường đại học công lập, cho phép thành lập trường đại học tư thục và sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 Điều 42 Luật Giáo dục theo hướng giao cho Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thẩm quyền giao nhiệm vụ đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ cho các trường đại học, viện nghiên cứu khoa học.

2. Soạn thảo, trình Thủ tướng Chính phủ trong Quý IV năm 2007 dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định thủ tục thành lập, đình chỉ hoạt động, sáp nhập, chia, tách, giải thể trường đại học theo quy định tại Điều 51 Luật Giáo dục năm 2005.

3. Chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ soạn thảo, trình Chính phủ trong Quý IV năm 2007 dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 4 Nghị định số 07/2001/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2001 của Chính phủ về Đại học Quốc gia theo hướng giao cho Giám đốc Đại học Quốc gia thẩm quyền quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các đơn vị trực thuộc và sửa đổi, bổ sung Điều 6 Nghị định số 07/2001/NĐ-CP nêu trên theo hướng giao cho Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thẩm quyền quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cho từ chức, cách chức Giám đốc, Phó giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội và Giám đốc, Phó giám đốc Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.

Văn phòng Chính phủ xin thông để Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Bộ Tư pháp;
- Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học
 Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh;
- VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc,
 các PCN: Trần Quốc Toản, Kiều Đình
 Thụ, Website CP, các Vụ, đơn vị: KG,
 CCHC, Vụ III, Ban XDPL;
- Lưu: VT, TCCB (05); Hào 30 b.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc