Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*****

Số: 4472/TCT-CS
V/v: khấu trừ tiền bồi thường về đất vào tiền thuê đất phải nộp.

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2007

 

Kính gửi: Ban quản lý dự án Thủy Điện 5.

Công văn số 4456/CV-ATĐ5-P4 ngày 16/10/2007 và Công văn số 4551/CV-ATĐ5-P4 ngày 23/10/2007 của Ban quản lý dự án Thủy điện 5 hỏi về việc khấu trừ tiền bồi thường đất, hỗ trợ về đất vào tiền thuê đất phải nộp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Việc khấu trừ tiền bồi thường đất, hỗ trợ đất vào tiền thuê đất phải nộp được thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 4289/TCT-DNNN ngày 16/11/2006 của Tổng cục Thuế.

- Ngày 10/10/2007, Tổng cục Thuế có Công văn số 4192/TCT-CS hướng dẫn Ban Quản lý dự án Thủy điện 5 không được khấu trừ tiền đền bù thiệt hại về đất vào tiền thuê đất phải nộp của năm 2005 theo hướng dẫn tại điểm 2 Công văn số 15130/BTC- TCT ngày 30/11/2006 của Bộ Tài chính.

Vì vậy, Ban quản lý dự án Thủy điện 5 được khấu trừ tiền bồi thường đất, hỗ trợ đất theo hướng dẫn tại Công văn số 4289/TCT-DNNN nêu trên vào tiền thuê đất phải nộp của năm 2006 trở đi mà không được khấu trừ vào tiền thuê đất phải nộp của năm 2005.

Tổng cục Thuế thông báo để quý Ban được biết và liên hệ với Cục Thuế địa phương để được hướng dẫn thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Cục Thuế tỉnh Đắc Lắc;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG BAN CHÍNH SÁCH THUẾ
Phạm Đình Thi