Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4471/VPCP-KTTH
V/v Xử lý kiến nghị của doanh nghiệp và địa phương

Hà Nội ngày 12 tháng 9 năm 2003

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Thương mại, Kế hoạch và Đầu tư,
 Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
- Quỹ Hỗ trợ phát triển,
- Uỷ ban nhân dân tỉnh: Lâm Đồng, Cần Thơ, An Giang.

 

Về đề nghị của Bộ Thương mại (công văn số 3941/TM-CSTNTN ngày 28 tháng 8 năm 2003) về việc tổng hợp kiến nghị của các doanh nghiệp và các tỉnh, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Giao Bộ Thương mại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Quỹ Hỗ trợ phát triển nghiên cứu giải quyết theo thẩm quyền các kiến nghị của các doanh nghiệp và các tỉnh: Lâm Đồng, Cần Thơ, An Giang tại công văn số 3941 nói trên và báo cáo kết quả liên Thủ tướng Chính phủ.

2. Yêu cầu Uỷ ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng làm việc cụ thể với Tổng Công ty Chè Việt Nam (Vinatea) và Quỹ Hỗ trợ phát triển để giải quyết kiến nghị của Tỉnh về việc cung cấp ODA để nhập từ ấn Độ công nghệ chế biến chè ITC. Trường hợp vượt quá thẩm quyền, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy