Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4467/VPCP-QHQT
V/v Dự án kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng của Công ty Dịch vụ hàng không sân bay TSN

Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2003

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Văn hoá - Thông tin, Thương mại, Công an
- Tổng cục Du lịch,
- Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh,
- Tổng Công ty Hàng không Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 5042/BKH-TĐ&ĐSĐT ngày 19 tháng 8 năm 2003) và ý kiến của các cơ quan liên quan, về việc thực hiện Dự án kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài tại khu vực cách lý dành cho khách xuất cảnh tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Khoan có ý kiến như sau:

Không đồng ý việc Công ty dịch vụ hàng không sân bay Tây Sơn Nhất (SASCO) thực hiện Dự án kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử có thưởng nói trên.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy