Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*****

Số: 4466/TCT-CS
V/v: ưu đãi thuế TNDN

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2007

 

Kính gửi: Công ty TNHH Xây dựng Núi Thành

Trả lời Công văn số 5/CV-XDNT ngày 09/8/2007 của Công ty TNHH xây dựng Núi Thành về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 8 Thông tư số 88/2004/TT-BTC ngày 01/9/2004 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN quy định:

“Các cơ sở kinh doanh trong nước đã thành lập trước đây không thuộc diện ưu đãi đầu tư, nay có đủ Điều kiện ưu đãi đầu tư theo hướng dẫn tại Thông tư này thì được hưởng ưu đãi về thuế đãi theo hướng dẫn tại Thông tư này cho Khoảng thời gian ưu đãi còn lại tính từ ngày 01/01/2004.

Các cơ sở kinh doanh đang được miễn, giảm thuế theo Luật thuế thu nhập doanh nghiệp ngày 10/05/1997, nếu còn thời hạn được miễn, giảm thuế thì tiếp tục được hưởng hết thời gian miễn, giảm thuế còn lại”.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Xây dựng Núi Thành là cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư từ ngày 18/3/2003; theo thông báo số 17/TB-CT ngày 16/6/2003 của Cục thuế tỉnh Quảng Nam, Công ty được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo hướng dẫn tại Thông tư số 18/2002/TT-BTC ngày 20/2/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật thuế TNDN ngày 10/5/1997 do đáp ứng Điều kiện đầu tư vào ngành nghề được ưu đãi đầu tư; nếu Công ty đáp ứng thêm hai Điều kiện ưu đãi là được thực hiện tại địa bàn C “Địa bàn có Điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn” và sử dụng nhiều lao động theo quy định tại Mục I Phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC (nêu trên) thì Công ty được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo Điều kiện địa bàn C và sử dụng nhiều lao động theo hướng dẫn tại Mục II và Mục III Phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC (nêu trên) cho thời gian ưu đãi còn lại tính từ ngày 01/01/2004.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Xây dựng Núi Thành biết và liên hệ với cơ quan thuế địa phương để thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT tỉnh quảng Nam;
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương