Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 4466 TCHQ/KTTT
V/v phối hợp hoàn & nợ thuế

Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2003

 

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Trong quá trình thực hiện việc xác nhận số còn nợ thuế của các doanh nghiệp được hoàn thuế phối hợp cùng Vụ Ngân sách nhà nước để thu đòi nợ đọng chưa cao, ngày 22/8/2003 Tổng Cục Hải quan nhận được công văn số 8820 TC/NSNN của Vụ Ngân sách nhà nước - Bộ Tài chính về việc phối hợp xử lý nợ thuế. Tổng cục Hải quan chỉ đạo các đơn vị thực hiện như sau:

Cục Hải quan địa phương sau khi ra quyết định hoàn thuế cho các doanh nghiệp còn thừa tiền thuế trong NSNN, nếu doanh nghiệp có yêu cầu hoàn tiền từ Vụ Ngân sách nhà nước, thì sau khi đã bù trừ hết vào số còn nợ thuế tại đơn vị mình, phải kiểm tra trên mạng cưỡng chế thuế của toàn ngành Hải quan nếu doanh nghiệp còn nợ thuế, chênh lệch giá hoặc phạt chậm nộp thuế tại bất kỳ một đơn vị nào, thì yêu cầu doanh nghiệp xuất trình chứng từ đã giải quyết xong hoặc doanh nghiệp có nhu cầu bù trừ  vào các nơi còn nợ thuế, thì hướng dẫn đơn vị có công văn gửi Tổng Cục Hải quan để xử lý vào số nợ thuế trên địa bàn khác; Nếu trên mạng cưỡng chế thuế đã được xoá và không còn nợ khoản nào, thì có văn bản xác nhận gửi Vụ Ngân sách nhà nước đề nghị hoàn cho doanh nghiệp đó. Trong trường hợp các khoản (chênh lệch giá hoặc phạt chậm nộp thuế) được hoàn hoặc đề nghị được bù trừ của doanh nghiệp không phù hợp với Thông tư số 68/2001/TT-BTC ngày 24/8/2001 của Bộ Tài chính, thì trên xác nhận gửi Vụ Ngân sách nhà nước đề nghị hoàn trả cho đơn vị, đồng thời làm thủ tục thu nộp khoản còn nợ của doanh nghiệp cho Ngân sách nhà nước.

Các đơn vị lưu ý: Nếu mạng cưỡng chế thuế tại đơn vị nào hoạt động chưa ổn định hoặc bị hỏng thì có văn bản gửi về Tổng Cục Hải quan (Vụ Kiểm tra thu thuế XNK) đề nghị kiểm tra và xác nhận tình hình nợ thuế của đơn vị cần kiểm tra, trên cơ sở ý kiến của Tổng cục sẽ làm thủ tục xác nhận gửi Vụ Ngân sách nhà nước.

Tổng Cục thông báo để các đơn vị biết và thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc báo cáo về Tổng Cục Hải quan (Vụ Kiểm tra thu thuế XNK) để có hướng dẫn tiếp./.

 

 

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK

Hoả Ngọc Tâm