Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4464/VPCP-QHQT
V/v cấp kinh phí tổ chức Lễ hội Việt Nam tại Nhật Bản.

Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2003

 

Kính gửi:

- Bộ Ngoại giao,
- Bộ Tài chính,
- Bộ Văn hoá - Thông tin,
- Tổng cục Du lịch.

 

Xét đề nghị của Bộ Ngoại giao (công văn số 705 CV/NG-CA1-m ngày 08 tháng 9 năm 2003) về việc tổ chức Lễ hội Việt Nam tại Nhật Bản, Thủ t|ớng Chính phủ có ý kiến nh| sau:

Đồng ý Bộ Tài chính cấp 30.000 đô la Mỹ từ nguồn kinh phí thuộc Ch|ơng trình hành động quốc gia về du lịch cho việc tổ chức Lễ hội Việt Nam tại Nhật Bản.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết và thực hiện.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Công Sự