Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*****

Số: 4464/TCT-CS
V/v: thuế đối với dịch vụ nhắn tin ủng hộ nạn nhân sập cầu Cần Thơ

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2007

 

Kính gửi:

- Ban Thư ký biên tập, Đài Truyền hình Việt Nam
- Quỹ Tấm Lòng việt, Đài truyền hình Việt Nam

 

Trả lời Công văn số 358/TKBT ngày 21/10/2007 của Ban thư ký biên tập Đài Truyền hình Việt Nam về miễn thuế đối với dịch vụ nhắn tin thu hộ tiền đóng góp ủng hộ nạn nhân do sập cầu Cần Thơ và Công văn số 09/QTLV ngày 17/10/2007 cũa Quỹ Tấm lòng Việt chương trình ủng hộ nạn nhân bão lũ qua SMS, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Khoản 1, Điều 6 Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế GTGT quy định về việc xác định doanh thu chịu thuế GTGT của dịch vụ cơ sở kinh doanh bán ra là giá bán chưa có thuế GTGT.

- Tại Khoản 15, Điều 4 Nghị định số 158/2003/NĐ-CP quy định về hoạt động phục vụ Mục đích công cộng, xây dựng nhà tình nghĩa bằng nguồn vốn đóng góp của nhân dân, vốn viện trợ nhân đạo thuộc diện không chịu thuế GTGT.

Căn cứ các quy định trên, để giúp đỡ gia đình các nạn nhân do sập cầu Cần Thơ, nạn nhân bão lụt tại các tỉnh miền Bắc và Trung Bộ sớm ổn định cuộc sống, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức kêu gọi các tổ chức, cá nhân đóng góp tiền ủng hộ vào Quỹ Tấm lòng Việt – Đài Truyền hình Việt Nam thông qua dịch vụ nhắn tin 8733. Toàn bộ số tiền của nhân dân đóng góp thu được dùng ủng hộ các gia đình nạn nhân do sập cầu Cần Thơ, nạn nhân bão lũ các tỉnh miền Bắc và Trung Bộ sớm ổn định cuộc sống. Vì vậy, Khoản tiền đóng góp của nhân dân nêu trên do các cơ sở kinh doanh dịch vụ viễn thông thu hộ thông qua dịch vụ nhắn tin 8733 chuyển vào tài Khoản của Quỹ Tấm lòng Việt – Đài Truyền hình Việt Nam không phải là doanh thu của cơ sở kinh doanh, không thuộc diện chịu thuế GTGT, thu nhập doanh nghiệp.

Dịch vụ nhắn tin 8733 do các cơ sở kinh doanh dịch vụ viễn thông cung cấp không thu tiền (thời gian dự kiến từ 0 giờ 03/10/2007 đến 24 giờ ngày 31/10/2007) để thu hộ tiền đóng góp vào Quỹ Tấm lòng Việt để sử dụng cho Mục đích hỗ trợ nạn nhân do sập cầu Cần Thơ, nạn nhân bão lũ thuộc diện không chịu thuế GTGT, thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tổng cục Thuế trả lời để Ban Thư ký Biên Tập, Quỹ Tấm lòng Việt – Đài Truyền hình Việt Nam được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Vụ PC;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương