Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4461/VPCP-QHQT
V/v đề nghị CP Nhật Bản cung cấp trang thiết bị cho dự án đào tạo công nhân KT

Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2003

 

Kính gửi:

 - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 - Bộ Công nghiệp
 - Bộ Tài chính

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 53355 BKH/KTĐN ngày 03 tháng 9 ăm 2003), Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Đồng ý Bộ Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu Chính phủ Nhật Bản cung cấp 39 hạng mục trang thiết bị cho dự án: “Tăng cường khả năng đào tạo công nhân kỹ thuật cho Trường Cao đẳng Công nghiệp Hà Nội” do Chính phủ Nhật Bản viện trợ không hoàn lại.

- Bộ Công nghiệp tổ chức tiếp nhận và sử dụng các trang thiết bị nói trên theo quy định hiện hành.

Văn Phòng Chính Phủ xin thông báo để các cơ quan biết và thực hiện.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Công Sự