Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 4458/TCHQ-GSQL
V/v kiểm tra chất lượng hàng thuỷ sản nhập khẩu

Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2003

 

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 3238/HQTP-NV ngày 01 tháng 9 năm 2003 về kiểm tra chất lượng hàng thuỷ sản nhập khẩu, Lãnh đạo Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Cơ quan hải quan không thực hiện kiểm dịch, chỉ tiếp nhận giấy đăng ký kiểm dịch để làm thủ tục hải quan khi doanh nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá thuộc danh mục phải kiểm dịch.

2. Yêu cầu Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu kỹ các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về kiểm dịch, về kiểm tra chất lượng nhà nước đối với hàng thuỷ sản nhập khẩu để chỉ đạo thực hiện. Mặt hàng nào không thuộc hàng hoá phải kiểm định/ kiểm tra nhà nước về chất lượng thì làm thủ tục bình thường.

Vụ Giám sát quản lý thông báo để quý Cục biết, thực hiện.

 

 

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁM SÁT QUẢN LÝ

PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Ngự