Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*****

Số: 4455/TCT-CS
V/v: giải đáp vướng mắc thủ tục hành chính thuế

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2007

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa.

Trả lời công văn số 3603/CT-TTHT ngày 18/9/2007 của Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa về việc đề nghị giải đáp một số vướng mắc về thủ tục hành chính thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về việc tiếp nhận hồ sơ.

- Tại Khoản 4 Điều 35 Luật Quản lý thuế quy định về trách nhiệm của cơ quan quản lý thuế, công chức quản lý thuế trong việc tiếp nhận hồ sơ khai thuế:

“4. Trường hợp hồ sơ khai thuế chưa đầy đủ theo quy định, trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan thuế phải thông báo bằng văn bản cho người nộp thuế để hoàn chỉnh hồ sơ”.

- Tại Điểm 4 Mục VI phần A Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật quản lý thuế hướng dẫn việc tiếp nhận hồ sơ thuế gửi đến cơ quan thuế;

“4. Trường hợp cần bổ sung hồ sơ, cơ quan thuế phải thông báo cho người nộp thuế trong ngày nhận hồ sơ đối với trường hợp trực tiếp nhận hồ sơ, trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ qua đường bưu chính hoặc thông qua giao dịch điện tử”.

Theo đó, tại Điều 35 Luật quản lý thuế quy định chung về trách nhiệm của cơ quan quản lý thuế, công chức quản lý thuế trong việc tiếp nhận hồ sơ khai thuế, còn tại Điểm 4 Mục VI phần A Thông tư số 60/2007/TT-BTC nêu trên hướng dẫn chi tiết việc tiếp nhận hồ sơ thuế gửi đến cơ quan thuế. Vì vậy, Cơ quan Thuế căn cứ vào hướng dẫn tại Điểm 4 Mục VI phần A Thông tư 60/2007/TT-BTC nêu trên để thực hiện.

2. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế.

- Tại Điểm 5 Mục VII Phần A Thông tư số 60/2007/TT-BTC nêu trên quy định: “5. Ngày đã nộp hồ sơ để tính thời hạn giải quyết công việc hành chính thuế là ngày cơ quan thuế nhận được hồ sơ hợp lệ, đầy đủ giấy tờ, văn bản đúng theo quy định”.

Căn cứ quy định trên, người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế vào ngày cuối cùng của hạn nộp hồ sơ khai thuế nhưng qua kiểm tra. Cơ quan Thuế thấy hồ sơ khai chưa đầy đủ thì người nộp thuế phải khai bổ sung hồ sơ theo đúng quy định đồng thời người nộp thuế bị phạt về hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế tính từ ngày tiếp theo ngày cuối cùng nộp hồ sơ khai thuế theo quy định cho đến khi Cơ quan Thuế nhận được hồ sơ hợp lệ, đầy đủ giấy tờ, văn bản đúng quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa được biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Vụ Pháp chế
- Ban: PC, HT, TTTĐ
- Lưu VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương