Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 4453/VPCP-QHQT
V/v mua kênh phiên dịch phục vụ Cấp cao ASEM-5

Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2003

 

Kính gửi:

-Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
-Bộ Ngoại giao

 

Xét đề nghị của Bộ Ngoại giao về sử dụng nguồn vốn ODA của Nhật Bản để mua thiết bị phiên dịch phục vụ Hội nghị cấp cao ASEM-5 (Công văn số 2228/CV/NG-ASEM-5 ngày 28 tháng 8 năm 2003) Phó Thủ tướng Vũ Khoan thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Đồng ý việc ta sử dụng ODA của Nhật Bản để mua thiết bị phiên dịch phục vụ Hội nghị cấp cao ASEM-5 nếu Nhật Bản có thiết bị bảo đảm chất lượng, số lượng kênh.

2- Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện các thủ tục cần thiết với phía Nhật Bản để kịp sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức của Nhật Bản vào mục đích này.

Văn Phòng Chính Phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết và thực hiện./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ

PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Công Sự