Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*****

Số: 4453/TCT-CS
V/v: xử phạt vi phạm về hóa đơn

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2007

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Hải Dương

Trả lời công văn số 2129/CT-THNVDT ngày 16/10/2007 của Cục Thuế tỉnh Hải Dương về việc xử phạt đối với hóa đơn có chỉ tiêu ngày tháng trên liên 1, liên 2 không khớp nhau, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại tiết c, Khoản 3, Điều 7 Nghị định số 185/2004/NĐ-CP ngày 4/11/2004 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán quy định: “Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

c) Lập chứng từ kế toán có nội dung các liên không giống nhau trong trường hợp phải lập chứng từ kế toán có nhiều liên cho một nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh;”

Trường hợp doanh nghiệp có hành vi lập hóa đơn chênh lệch về ngày tháng trên liên 1 và liên 2 của 1 số hóa đơn thì bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại tiết c, Khoản 3, Điều 7 Nghị định số 185/2004/NĐ-CP nêu trên.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Vụ Pháp chế
- Ban: PC, HT, TTTĐ
- Lưu VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương