Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*****

Số: 4452/TCT-CS
V/v: chính sách thuế

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2007

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 30/CV-THM/2007 ngày 26/06/2007 của Công ty TNHH TM&SX Tân Hoàng Mỹ đề nghị hướng dẫn vướng mắc về chính sách thuế khi kiểm tra quyết toán thuế năm 2002 (photo công văn gửi kèm). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Mục III phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp thì: những Khoản chi phí liên quan đến thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế được trừ khi tính thu nhập chịu thuế.

Căn cứ Điểm 5.3, Mục III phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC nêu trên và Điểm 9 Thông tư số 88/2004/TT-BTC ngày 01/09/2004 của Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 quy định; “trường hợp cơ sở kinh doanh mua phế liệu của người trực tiếp thu nhặt và một số dịch vụ của cá nhân không kinh doanh, không có hóa đơn, chứng từ theo chế độ quy định thì được lập bảng kê trên cơ sở chứng từ thanh toán của người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ (mẫu số 04/GTGT-Bảng kê thu mua hàng hóa mua vào không có hóa đơn ban hành kèm theo Thông tư 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ). Giám đốc doanh nghiệp duyệt chi theo bảng kê và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của bảng kê”. Về nội dung này, Bộ Tài chính đã có công văn số 10375/BTC-TCT ngày 18/8/2005 chỉ đạo cục thuế các địa phương tạm dừng in, phát hành hóa đơn thu mua hàng nông, lâm, thủy sản và hướng dẫn các doanh nghiệp được sử dụng bảng kê số 04/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính khi thu mua hàng nông, lâm, thủy sản chưa chế biến để làm chứng từ, căn cứ tính vào chi phí hợp lý tính thuế TNDN.

Theo hướng dẫn trên, trường hợp Công ty TNHH TM&SX Tân Hoàng Mỹ mua gỗ do các hộ nông dân trồng (không có hóa đơn chứng từ theo chế độ quy định), Công ty được lập bảng kê trên cơ sở chứng từ thanh toán của người bán hàng thì giá trị nguyên liệu (gỗ) thu mua được kê trong Bảng kê này được xác định là Khoản chi phí hợp lý của Công ty khi xác định thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và chỉ đạo Chi cục Quận 9 hướng dẫn Công ty TNHH TM&SX Tân Hoàng Mỹ thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Chi cục thuế quận 9 TP Hồ Chí Minh;
- Công ty TNHH TM&SX Tân Hoàng Mỹ
- Vụ Pháp chế; Vụ Chính sách thuế;
- Ban: PC, HT, TTTĐ
- Lưu VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương