Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*****

Số: 4450/TCT-HT
V/v: thuế GTGT

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2007

 

Kính gửi:  Công ty cà phê Đăk Uy 3

Trả lời công văn số 27/CV-CT ngày 17/9/2007 của Công ty cà phê Đăk Uy 3 hỏi về chính sách thuế giá trị gia tăng (GTGT), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Mục VII phần C Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Quản lý thuế quy định về xử lý số tiền thuế nộp thừa. Trường hợp năm 2004, Công ty cà phê Đắk Uy 3 căn cứ Điểm 1 Mục II phần A Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính để xác định hoạt động chuyển nhượng vườn vây cà phê tự trồng cho người nhận khoán thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT và trong giá bán không có thuế GTGT. Tuy nhiên, khi cơ quan thuế kiểm tra quyết toán thuế tại công ty đã xác định thuế xuất thuế GTGT của hoạt động chuyển nhượng vườn cây cà phê là 10% và Công ty đã nộp tiền thuế GTGT truy thu vào tài Khoản tạm giữ tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Kon Tum theo yêu cầu của đoàn kiểm tra. Nay xác định lại thuế xuất thuế GTGT của hoạt động chuyển nhượng vườn cây cà phê tự trồng của Công ty không thuộc diện chịu thuế GTGT, thì số tiền thuế GTGT truy thu của công ty được khấu trừ vào số thuế phải nộp của kỳ kê khai tiếp theo.

Còn trường hợp khi bán vườn cây cà phê nêu trên mà Công ty đã xuất hóa đơn GTGT cho người nhận khoán, trong đó đã bao gồm 10% thuế GTGT và Công ty đã thu tiền của người nhận khoán theo hóa đơn đã xuất thì nay không xử lý lại số tiền thuế GTGT mà Công ty đã nộp vào NSNN.

Tổng cục Thuế trả lời Công ty cà phê Đăk Uy 3 biết và liên hệ với Cục Thuế tỉnh Kon Tum để được hướng dẫn thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục Thuế tỉnh Kon Tum
- Ban CS, PC, TTTĐ;
- Lưu VT, HT (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương