Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 4445/TCHQ-GSQL
V/v xác định trọng tải xe ô tô tải đã qua sử dụng không có thùng

Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2003

 

 

Kính gửi:  Cục Đăng kiểm Việt Nam

Theo phản ánh của Hải quan một số địa phương, khi làm thủ tục nhập khẩu cho xe ô tô tải đã qua sử dụng không có thùng còn vướng mắc trong việc xác định trọng tải xe nhằm thực hiện đúng quy định tại Quyết định số 46/2001/QĐ-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá thời kỳ 2001 - 2005, cụ thể:

Theo quy định tại quyết định số 46/2001/QĐ-TTg dẫn trên thì “ô tô vận chuyển hàng hoá có trọng tái dưới 5 tấn (bao gồm cả loại vừa chở hàng vừa chở khách có khoang chở hàng và khoang chở khách không chung trong một cabin), loại đã qua sử dụng quá 5 năm, tính từ năm nhập khẩu” là mặt hàng cấm nhập khẩu. Như vậy, việc xác định xe ô tô tải đã qua sử dụng có được nhập khẩu hay không phải căn cứ vào trọng tải (sức trở hàng hoá) của xe và năng sản xuất xe. Tuy nhiên, khi kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận chất lượng đối với xe ô tô tải đã qua sử dụng không có thùng, Cục Đăng Kiểm thường kết luận trọng tải của xe bao gồm cả trọng lượng hàng hoá và trọng lượng của thùng mà không loại trừ trọng lượng của thùng theo thiết kế của Nhà sản xuất, gây khó khăn cho cơ quan Hải quan khi xác định trọng tải (sức chở hàng hoá) của xe để thực hiện đúng quy định tại quyết định số 46/2001/QĐ-TTg dẫn trên.

Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Đăng kiểm Việt Nam, khi kiểm tra xe ô tô tải đã qua sử dụng không có thùng cần kết luận rõ trọng tải (sức chở hàng hoá) của xe (đã loại trừ trọng lượng của thùng theo thiết kế của Nhà sản xuất với loại xe đó) để cơ quan Hải quan có cơ sở thực hiện.

Tổng cục Hải quan mong nhận được sự phối hợp của quý cơ quan.

 

 

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG CÔNG TY XĂNG DẦU VIỆT NAM
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Bùi Ngọc Bảo