Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 4430/VPCP-KG
V/v thực hiện nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu công nghệ cao Hòa Lạc.

Hà Nội, ngày 09 tháng 08 năm 2007

 

Kính gửi: Ban quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc.

Xét đề nghị của Ban quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc tại công văn số 319/CNCHL-QHXDMT ngày 06 tháng 8 năm 2007 về việc thực hiện nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

1. Ban quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc chịu trách nhiệm lựa chọn, chỉ định một tổ chức tư vấn trong nước có đủ năng lực và kinh nghiệm để phối hợp với tổ chức JICA của Nhật Bản thực hiện nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu công nghệ cao Hòa Lạc theo Quyết định số 274/2005/QĐ-TTg ngày 31 tháng 10 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu công nghệ cao Hòa Lạc.

2. Trên cơ sở nhiệm vụ của tổ chức tư vấn Việt Nam đã xác định và các quy định hiện hành về định mức chi phí quy hoạch xây dựng, Ban quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc lập dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ của tổ chức tư vấn Việt Nam trình Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt.

3. Căn cứ vào nội dung báo cáo giữa kỳ của tổ chức JICA Nhật Bản được Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Xây dựng chấp thuận, Ban quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc tổ chức triển khai lập quy hoạch chi tiết giai đoạn I và quy hoạch chi tiết các khu chức năng: khu công nghiệp công nghệ cao, khu đào tạo và khu trung tâm.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để quý Ban và các cơ quan có liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Nguyễn Sinh Hùng (để b/c);
- Các Bộ: KH&ĐT, KH&CN, XD,
 TC, TN&MT;
- UBND tỉnh Hà Tây;
- Công ty CP phát triển đầu tư công nghệ FPT;
- VPCP: BTCN, PCN Trần Quốc Toản,
 Các Vụ: KTTH, CN, TH, 
- Website Chính phủ;
- Lưu: VT, KG (3). 20

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Trần Quốc Toản