Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 4425/VPCP-KTTH
V/v bảo lãnh thương vụ vay vốn mua máy bay Boeing 777-200ER thứ hai của Tổng công ty Hàng không Việt Nam

Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2003

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính,
- Bộ Tư pháp,
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,
- Tổng công ty Hàng không Việt Nam;

 

Xét đề nghị của Tổng công ty Hàng không Việt Nam (công văn số 1290/TCTHK-TCKT); của Bộ Tài chính (công văn số 9059/TC-TCĐN ngày 29 tháng 8 năm 2003) về việc bảo lãnh thương vụ vay vốn mua máy bay Boeing 777-200ER thứ hai của Tổng công ty Hàng không Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt nội dung và cho phép Bộ Tài chính thay mặt Chính phủ ký Thoả thuận Bảo lãnh với ngân hàng Xuất Nhập khẩu Mỹ.

2. Giao Bộ Tư pháp cấp ý kiến pháp lý về Người bảo lãnh.

Văn Phòng Chính Phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VPCP

PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy