Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4425/TCHQ-KTTT

V/v: thời gian ân hạn thuế

Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2007 

 

 

Kính gửi: Công ty phát triển du lịch hữu hạn làng Nghi Tàm
(1A – Nghi Tàm – Tây Hồ – Hà Nội)

Trả lời công văn số 760/NT.CV07 ngày 19/7/2007; 723/NT.CV07 ngày 10/7/2007 của Công ty phát triển du lịch hữu hạn làng Nghi Tàm về việc xin điều chỉnh thời gian ân hạn thuế. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Việc Công ty phát triển du lịch hữu hạn làng Nghi Tàm đề nghị được áp dụng thời hạn nộp thuế 30 ngày đối với hàng hóa nhập khẩu phục vụ Dự án xây dựng khách sạn The Lien là vượt quá thẩm quyền của Tổng cục Hải Quan. Do đó, đề nghị Công ty thực hiện theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006.

Tổng cục Hải quan thông báo để đơn vị biết và thực hiện.

 

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTTT (4b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An