Hệ thống pháp luật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4424/TCHQ-KTTT

V/v: xử lý nợ thuế

Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2007 

 

Kính gửi: Cục Hải quan Bình Dương

Trả lời công văn số 1234/HQBD-NV ngày 26/6/2007 của đơn vị về xử lý nợ thuế của Công ty TNHH Vina Tarpaulin liên quan đến các lô hàng nhập khẩu nguyên liệu sản xuất xuất khẩu tồn đọng từ các năm 1995, 1996 đang thanh khoản; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1) Việc xử lý những vướng mắc trong quá trình thanh khoản nguyên liệu sản xuất xuất khẩu của Công ty TNHH Vina Tarpaulin nêu tại công văn số 1014/HQBD ngày 25/5/2007 của Cục Hải quan Bình Dương, ngày 16/7/2007 Tổng cục Hải quan đã có công văn số 4002/TCHQ-KTTT hướng dẫn xử lý. Theo đó, đề nghị đơn vị khẩn trương phối hợp cùng với doanh nghiệp để thanh khoản dứt điểm đối với các lô hàng nêu trên.

2) Trong thời gian thanh khoản, đề nghị Cục Hải quan Bình Dương xem xét tạm thời chưa thực hiện các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế quy định tại Điều 93 – Luật quản lý thuế đối với các khoản nợ thuế quá hạn và phạt chậm nộp của các lô hàng đang chờ thanh khoản nêu trên của Công ty TNHH Vina Tarpaulin. Ngoài các khoản nợ này, nếu Công ty đáp ứng được các điều kiện quy định tại điểm a khoản 4, Điều 42 -  Luật Quản lý thuế, đồng thời thực hiện đúng kế hoạch trả nợ thuế (số tiền: 2.162.735.874 đồng) như đã cam kết thì được áp dụng ân hạn nộp thuế đối với các lô hàng nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất xuất khẩu. Thời hạn cho doanh nghiệp được làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa và ân hạn thuế, đề nghị đơn vị cân nhắc với thời hạn phù hợp, tránh để doanh nghiệp lợi dụng, dây dưa kéo dài việc thanh khoản.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Bình Dương biết và thực hiện.

 

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTTT (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn số 4424/TCHQ-KTTT về xử lý nợ thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

  • Số hiệu: 4424/TCHQ-KTTT
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 06/08/2007
  • Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Người ký: Đặng Thị Bình An
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 06/08/2007
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản