Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ THƯƠNG MẠI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 4423/TMĐT
V/v thay đổi cửa khẩu làm thủ tục hải quan

Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2003

 

Kính gửi: Chi nhánh DNTN sản xuất và thương mại Nhã Thường

Trả lời đề nghị của Chi nhánh DNTN sản xuất và thương mại Nhã Thường tại văn bản số 02/CV/NT-BTM ngày 22 tháng 9 năm 2003 về việc thay đổi cửa khẩu làm thủ tục hải quan;

Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Chi nhánh DNTN sản xuất và thương mại Nhã Thường được làm thủ tục hải quan tại Hải quan tỉnh Long An (thay vì Hải quan TP. Hồ Chí Minh) đối với hàng gia công đã được Bộ Thương mại chấp thuận tại văn bản số 3745 TMĐT ngày 18 tháng 08 năm 2003.

2. Các nội dung khác áp dụng theo văn bản số 3745 TMĐT ngày 18 tháng 8 năm 2003 của Bộ Thương mại.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI

THỨ TRƯỞNG
Lương Văn Tự