Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4423/TCHQ-KTTT

V/v: áp dụng thời hạn nộp thuế

Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2007 

 

Kính gửi:

Công ty TNHH SANKOH Việt Nam
(Phường Hữu Nghị – TP.Hòa Bình – Hòa Bình)

 

Trả lời công văn số 07-063/SKVN ngày 05/5/2007 của Công ty TNHH SANKOH Việt Nam về đề nghị được áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày đối với nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Để xử lý vướng mắc của Công ty, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 3327/TCHQ-KTTT ngày 19/6/2007 yêu cầu Cục Hải quan TP. Hà Nội báo cáo xử lý. Theo báo cáo của Cục Hải quan Hà Nội tại công văn số 917/HQHN-NV ngày 27/6/2007 vấn đề vướng mắc của Công ty đã được xử lý. Tổng cục Hải quan đề nghị trong quá trình thực hiện Luật Hải quan và Luật thuế khi phát sinh vướng mắc Công ty cần trao đổi trực tiếp với cơ quan Hải quan nơi làm thủ tục để được giải quyết kịp thời.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH SANKOH Việt Nam biết và thực hiện.

  

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ Hà Nội;
- Lưu VT (2), KTTT (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An