Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ THƯƠNG MẠI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 4422/TMĐT
V/v xuất nhập khẩu tại chỗ ô tô sau khi hoàn thành thi công dự án Quốc lộ 1

Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2003

 

 

Kính gửi:

- Ban Quản lý dự án 1 (Bộ Giao thông vận tải)
- Tổng Công ty Thành An (Bộ Quốc phòng) 

 

Căn cứ văn bản số 1951/KH ngày 10 tháng 9 năm 2003 của Ban Quản lý dự án 1 về việc làm thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ ô tô sau khi hoàn thành thi công dự án Quốc lộ 1;

Trả lời đề nghị của Tổng Công ty Thành An tại văn bản số 1147/KTĐN ngày 03 tháng 09 năm 2003 về việc làm thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ ô tô sau khi hoàn thành thi công dự án Quản lý 1;

Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

Đồng ý Tổng Công ty Thành An được làm thủ tục nhập khẩu 04 xe ô tô ISUZU Pick-up đã được Bộ Thương mại cho tạm nhập tại văn bản số 2082/BTM/ĐT ngày 01 tháng 04 năm 1998 và văn bản số 4700/TM/ĐT ngày 18 tháng 07 năm 1998 để bàn giao cho Ban Quản lý dự án 1 làm tài sản cố định. Số xe ô tô này phải chịu thuế nhập khẩu và các nghĩa vụ tài chính khác (nếu có) theo quy định hiện hành.

Thời hạn thực hiện đến 31 tháng 12 năm 2003.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI

THỨ TRƯỞNG
Lương Văn Tự